ورود اعضا |           


 

تعدادبازدید » 471

تاریخ » ۱۳۹۲/۹/۳۰

?
بازديد سرپرست محترم شهرداري از ساختمان در حال احداث شوراي شهر

سرپرست محترم شهرداري آقاي محمود اعتصامي از ساختمان در حال احداث شوراي شهر بازديد بعمل آوردند. در جريان اين بازديد كه روز پنج شنبه صورت گرفت سرپرست محترم در جريان روند پروژه قرار گرفتند و مقرر شد  كارهاي مربوط به ساختمان شوراي شهر با تهيه و تدارك همه وسايل مورد نياز هرچه سريعتر انجام گيرد. در اين بازديد ناظر پروژه  توضيحاتي دراين مورد ارائه كردند.