ورود اعضا |           


 

تعدادبازدید » 589

تاریخ » ۱۳۹۲/۹/۱۶

?
عمليات حذف پيچ كوچه مهتاب 2 چندلا

پيچ خطرناك چندلاي زيراب در كوچه مهتاب 2 روز پنج شنبه 14 آذر 92 با همكاري صاحبان زمين ،و حضور سرپرست محترم شهرداري و اعضاي محترم شوراي شهر زيراب از مسير حذف شد. اين مكان تاكنون مشكلات زيادي در مسير رفت و آمد مردم منطقه ايجاد مي كرد و خواسته اهالي محل و بسياري از مردم منطقه پس از مدتها  با كوشش سرپرست محترم شهرداري تحقق پيدا كرد.