ورود اعضا |           


 

تعدادبازدید » 465

تاریخ » ۱۳۹۲/۹/۱۴

?
بازدید سرپرست و شورای اسلامی شهر زیراب از سرخ کلا

سرپرست محترم شهرداری و اعضای محترم شورای شهر زیراب از منطقه سرخ کلا بازدید بعمل آوردند.ضمن بازدید از مشکلات منطقه  اعلام شد، پیگیری و رفع مشکلات آنها در اولویت کاری سرپرست محترم و شورا ی اسلامی شهرقرارخواهد داشت.