ورود اعضا |           


 

تعدادبازدید » 542

تاریخ » ۱۳۹۲/۹/۵

?
آگهي مناقصه نوبت اول

آگهي مناقصه نوبت اول

شهرداري زيراب در اجراي مجوز شماره 9-92/8/14 شوراي محترم اسلامي شهر زيراب در نظر دارد بخش خدمات شهري را از طريق مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط (داراي صلاحيت از نهادهاي مربوطه) واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند پس از انتشار آگهي نوبت دوم به مدت ده روز جهت دريافت اسناد مناقصه به واحد مالي يا به سايت شهرداري  www.zirab.ir  مراجعه نمايند. شهرداري زيراب در رد يا قبول پيشنهادات مختار است. هزينه آگهي در دو نوبت بعهده برنده مناقصه مي باشد.

انتشار آگهي نوبت دوم : 92/9/6

محمود اعتصامي سرپرست شهرداري زيراب

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات رسیده
کاربر محترم، لطفاً نظرات خود را وارد نمائید.
نام :
ایمیل :  
آدرس سایت :
متن :
کد امنیتی :
 
?