ورود اعضا |           


 

تعدادبازدید » 498

تاریخ » ۱۳۹۲/۹/۴

?
جدول نهر مهران آباد

 صبح روز پنج شنبه مورخه 92/08/30بعد از جلسه كميته فني اعضاي اين كميته به اتفاق آقاي اعتصامي سرپرست محترم شهرداري زيراب و مهندس موسوي ن‍ژاد عضو محترم شوراي شهر  از پروژه در دست احداث جدول نهر مهران آباد بازديد بعمل آوردند.