ورود اعضا |           


 

تعدادبازدید » 306

تاریخ » ۱۳۹۶/۱/۳۰

?
انتخاب سرپرست جدید شهرداری

با پذیرش استعفاء محمود اعتصامی شهردار زیراب از سوی شورای اسلامی شهر مهدی نصیری بعنوان سرپرست شهرداری زیراب انتخاب گردید