ورود اعضا |           


 

تعدادبازدید » 422

تاریخ » ۱۳۹۴/۸/۲۷

?
بازدید از آغاز پروژه آسفالت

محمود اعتصامی شهردار زیراب از آغاز پروژه آسفالت سطح شهر واقع در خیابان امام حد فاصل مهران آباد تا کشتارگاه سابق زیراب بازدید نموداند