ورود اعضا |               
 
?
مهدی نصیری سوادکوهی
کارشناس حسابداری

 آقای مهدی نصیری سوادکوهی کارشناس حسابداری با سابقه بیش از بیست سال کار در دوائر مختلف شهرداری در مورخه 1396/01/30  بعنوان سرپرست شهرداری زیراب معرفی شد.


 

?